Home > Economic, EU, International > ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဥေရာပသမဂၢမွ ကူညီေထာက္ပံမည္

ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဥေရာပသမဂၢမွ ကူညီေထာက္ပံမည္

စုလိွုင္ထြန္း (MT) အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၄၄ ( ၁၈ – ၂၄ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၁)

မဲေခါင္ေဒသခြဲႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တို႔ကို ဥေရာပသမဂၢ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ အေထာက္အပံ့ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ EC-FAO စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးမွ ယူ႐ိုေငြ ႏွစ္သန္းျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ ေပးသြားမည္ဟု ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ အမရဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မုတ္သုံဖိုရမ္ေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။

EC-FAO ကေဆာင္ရြက္မည့္အဆို ပါပေရာဂ်က္မွာ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈဆိုင္ ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အရည္အေသြး ပိုမို တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္၊ စိစစ္သုံးသပ္မႈမ်ားပိုမိုျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသုံးျပဳမႈ ကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

“ဒီပေရာဂ်က္ကေပးတဲ့ ေနာက္ဆုံးရ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို တကယ္အသုံးျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကမယ့္သူေတြ၊ အသုံးလိုတဲ့ သူေတြ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု ကုလသမဂၢ၊ စားနပ္ ရိပ္ကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ Mr.Bruce Isaacson က ေျပာသည္။

“သဘာ၀ ေဘးအႏၲရယ္ျပႆနာက ကမၻာအႏွံ႕အျပား ခံစားေနရတာပါ။ ဒါ ေၾကာင့္ Climate Change ေတြကို ေရွ႕ ဆက္ၿပီး သုေသသနျပဳလုပ္ၾကရပါမယ္။ ေျပာင္းလဲလာတာေတြကိုလည္း သတိ ထားရမယ္။ တစ္ႏိုင္ငံတည္းလုပ္ေနလို႔လည္း ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဖြဲ႕အစည္း ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းရမယ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တာေတြကို အားလုံးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾက ရမွာပါ”ဟု RIMES (Reional Integrared Multi-Hazard Early Warming System) က Director, Mr.Subbiah Arjunapermal က ေျပာသည္။

“ဒီပေရာဂ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ေနပါတယ္။ ေဈးကြက္ဆိုင္ရာေတြ ေလ့လာသုံးသပ္ ၾကရမယ္၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေဖာက္ ျပန္တာနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာခ်ိဳ႕တဲ့လာတာ ေတြက ခ်ိတ္တက္ေနတာမို႔ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ကိုလည္း အေလးထား ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္တဲ့ဘက္စုံ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ျဖည့္ၾကရပါမယ္။ ဆက္သြယ္ေရးတို႔အျပင္ စြမ္း ေဆာင္ရည္ေတြတိုး တက္ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းေတြကို မွ်ေ၀သြားၾကမွာပါ။ ဒီစီမံကိန္းကေနလည္း က်န္တဲ့အဖြဲ႕ အစည္းေတြလည္း ထပ္မံပါ၀င္လာႏိုင္ ေအာင္၊ က႑ေပါင္းစုံပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေအာင္လုပ္သြားမွာပါ” ဟု FAO Myanmar မွ Project Coordinator ေဒၚသီတာေခ်ာလႈိင္က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ေဈးႏႈန္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ေဈးကြက္ သေလာနားလည္မႈတြင္ စားေသာက္ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေဈးကြက္ ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာ၊ ေစာင့္ၾကည့္၊ သုံးသပ္၊ အစီရင္ခံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္း မြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရာသီရတုဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္စီမံကိန္းတြင္ စားနပ္ရိကၡာ အေပၚရာသီဥတု၏ အက်ိဳးဆက္ႏွင့္ ရာသီဥတုအလိုက္သာမက ကာလရွည္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိရွိေစရန္၊ ကာလရွည္ စားနပ္ရိကၡာခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးဆိုင္ရာဖိုရမ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု မ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းတို႔၏ စားနပ္ ရိကၡာခ်ိဳ႕တဲ့မႈအေျခ အေနကို နားလည္ ပိုင္းျခားသုံးသပ္ေရးတြင္ ကူညီေဆာင္ ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ဘက္စုံလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ျဖန္႔ က်က္ေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရးကို တိုးတက္ေစၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိရေသာ သင္ခန္းစာႏွင့္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားကို ခြဲျခားသုံးသပ္၍ မွ်ေ၀သြားရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements
Categories: Economic, EU, International
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements