Home > Sun Tzu > ဆြန္ဇူး Sun Tzu

ဆြန္ဇူး Sun Tzu

ဆြန္ဇူး Sun Tzu

စြန္း၀ူကို ဘီစီ ၅၀၀ (ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ ၅၀၀) ခန္႔တြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူ၏ထင္ရွားေသာအမည္မွာ ဆြန္ဇူး ၿဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကြီၿပည္နယ္သားၿဖစ္သည္။ ဆြန္ဇူးသည္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာက်မ္း အားေရးသားၿပဳစုခဲ့သည္။ ဘီစီ ၄၇၆ – ဘီစီ ၂၂၁ အတြင္း ၿပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္းေနႀကေသာ ေခတ္တြင္ ၀ူ (Wu) ၿပည္နယ္၏ မင္းမႈထမ္း တစ္ဦးၿဖစ္သည္။

၀ူၿပည္နယ္၏ မင္းသား ၀ူေဟလူသည္ ဆြန္ဇူး၏ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ အခန္း (၁၃)ခန္းပါေသာ စစ္ပညာက်မ္းအား ဖတ္႐ႈ ၍ လက္ေတြ႔ေလ့လာၿပီးေနာက္ ဆြန္ဇူးအား ၀ူတပ္မေတာ္၏ စစ္သူႀကီးအၿဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့၏။ ဘီစီ ၅၀၆ အတြင္း ဇု (Zu) ၿပည္နယ္က ၀ူၿပည္နယ္အား လက္ေအာက္ခံအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္အား မေၾကနပ္သၿဖင့္ ဆြန္ဇူး၏၀ူတပ္မေတာ္သည္ ဇု ၿပည္နယ္အား ငါးႀကိမ္တိုင္တိုင္ စစ္ခ်ီတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆြန္ဇူး၏၀ူတပ္မေတာ္မွ ေအာင္ပြဲခံၿပီး ဇုၿပည္နယ္၏ ၿမိဳ႔ေတာ္ ယင္-ဒူ (Yin-Du) အား သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဇုၿပည္နယ္၏ဘုရင္ ဇာအို (Zhao) မင္းမွာလည္း တိုင္းၿပည္အားစြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ဆြန္ဇူးကြပ္ကဲေသာ ၀ူတပ္မေတာ္သည္ ကြီ (Qi)၊ ကြင္ (Qin)၊ ႏွင့္ ယူး (Yue) စေသာ ၿပည္နယ္မ်ားအား ဆက္တိုက္ သိမ္းယူ ႏိုင္ခဲ့သည္။

 ဆြန္ဇူး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာက်မ္း

စာအုပ္မွာ ေသးငယ္ေသာ္လည္း စစ္၏အေၿခခံ အႏွစ္သာရ ဥပေဒသတို႔အား တိက်စြာေဖာ္ၿပထားသည့္အၿပင္ က်ယ္၀န္း နက္နဲေသာ အေႀကာင္းအရာ မ်ားအား ၿခံဳငံုမိသည္။ စစ္ေရးစစ္ရာဆိုင္ရာ ၿပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အားလံုး အက်ဳံး၀င္စြာ ေဖာ္ၿပထားသည္။ ၎င္းတို႔အား မည္သို႔ ေၿဖရွင္း ၍ ေအာင္ၿမင္ႏိုင္သည္တို႔အား ရွင္းလင္းေသာ အၿမင္ၿဖင့္တင္ၿပထားသည္။ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာက်မ္း တြင္ အခန္း (၁၃) ခန္း ပါ၀င္ ၍ စစ္၏အေၿခခံဥပေဒသ တို႔အား တိတိ က်က် ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာက်မ္း တြင္ အခန္း (၁၃) ခန္း ပါ၀င္ ၍ စစ္၏အေၿခခံဥပေဒသ တို႔အား တိတိ က်က် ေဖၚၿပထားသည္။ စစ္ဘက္စည္းကမ္း ထိမ္းသိမ္းေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရး၊ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ၊ စိတ္ဓါတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ သံတမာန္ေရး ပရိယာယ္၊ စစ္ေၿမၿပင္ အမ်ိဳးအစား၊ သူလွ်ိဳႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး စသည့္ အခန္းမ်ားၿဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ –

၁)စစ္ေရးသံုးသပ္ခ်က္ (Estimates)
၂)စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲၿခင္း (Waging War)
၃)စစ္မဟာဗ်ဴဟာ ထိုးစစ္ (Offensive Strategy)
၄)တပ္ၿဖန္႔ၿခင္း (Dispositions)
၅)ဖြဲ႔စည္းၿခင္း (Energy)
၆)အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ (Weakness and Strengths)
၇)စစ္ကစားၿခင္း (Manoeuvre)
၈)ကိန္းရွင္ ကိုးခု (The Nine Variable)
၉)စစ္အင္အားစုရံုးၿခင္း (Marches)
၁၀)ေၿမၿပင္အေၿခအေန (Terrain)
၁၁)အေၿခအေန ကိုးမိ်ဳး (The Nine Varieties of Ground)
၁၂)မီးႏွင့္တိုက္ခိုက္ၿခင္း (Attack by Fire)
၁၃)ေထာက္လွမ္းေရး (Employment of Secret Agents) တို႔ၿဖစ္ၾကသည္။
ဆာ ဘာစီ၊ ဟင္နရီ၊ လစ္ဒယ္ဟတ္ (Sir B. H. Liddel Hart) (၁၈၉၅-၁၉၇၇) အမည္ရွိ ၿဗိတိသွ် စစ္ပညာကြၽမ္းက်င္သူက “စစ္အတတ္ပညာ အရာ၌ ဆြန္ဇူးအား မီသူမရွိပါ။ ကားလ္၊ ဗြန္၊ ေလာ့၀စ္ဇ္ ပင္လွ်င္ ထြင္းေဖါက္သိၿမင္ ႏွံ႔စပ္သည့္အရာ၌ ဆြန္ဇူးအား မယွဥ္ႏိုင္ပါ” ဟူ ၍ မွတ္ခ်တ္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ေရးစစ္ရာ ၿဖင့့္္ပတ္သတ္၍ ကားလ္၊ ဗြန္၊ ႕ေလာ့၀စ္ဇ္ (၁၇၈၀-၁၈၃၁)၊ ဘာစီ၊ ဟင္နရီ၊ လစ္ဒယ္ဟတ္ အစရွိေသာ စစ္ပါရဂူတို႔ေရးသားခဲ့ေသာ စစ္က်မ္းအဆူဆူရွိေသာ္လည္း ဆြန္ဇူး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာက်မ္း ကဲ့သို႔ တည္တံ့မွန္ကန္္ေစရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ႀကေခ်။ သို႔ၿဖစ္၍ ကမၻာ႔စစ္ပညာၿဖင့္ ပတ္သတ္ပါက ဆြန္ဇူးအား ခ်န္လွစ္၍မရေခ်။ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ၿပင္သစ္ ႏွင့္ ဂ်ာမဏီ အစရွိသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္တကၠသိုလ္မ်ားအားလံုးတြင္ ဆြန္ဇူး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာက်မ္း သည္ ၿပဌန္းက်မ္းစာအုပ္ ၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လကရ၊ ေထြ ၀၀၁၀ အေနၿဖင့္ေတြ႔ ႏိုင္သည္။

သမိုင္း

ဆြန္ဇူး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာက်မ္း ဂ်ပန္ဘာသာၿပန္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေအဒီ ၆၁၈-၉၀၆ ကာလ တန္မင္းဆက္ လက္ထပ္တြင္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၆ရာစု၌ ထင္ရွားေသာ ဂ်ပန္စစ္သည္ေတာ္ႀကီး တာကာဒါရွင္ဂ်င္း (Takeda Shingen) ၏ စစ္ေအာင္လံမ်ား ၌ ဆြန္ဇူး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာက်မ္းလာ စာသား အခ်ိဳ႔အား ေရးထိုးထားသည္ အားေတြ႔ႏိုင္သည္။ ဥေရာပတိုက္သို႔ ၁၇၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ယန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပဲရယ္အယ္မိုက္ (Pere Amoit) သည္ တရုတ္ဘာသာမွ ၿပင္သစ္ဘာသာသို႔ ၿပန္ဆိုေရးသားခဲ့သၿဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ နပိုလီယန္ သည္ပင္လွ်င္ ဤက်မ္းအားဖတ္ ႐ႈခဲ့လိမ့္မည္ဟု ပညာရွင္တို႔မွ ယူဆၾကသည္။ ရုရွားဘာသာသို႔ ၁၈၀၀ ခုႏွစ္တြင္ဘာသာၿပန္ခဲ့သည္။ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ၿဗိတိသွ်စစ္ဗိုလ္ ကားလ္သေရာ႔ပ္ (Capt E, F. Calthrop) မွဘာသာၿပန္ခဲ့သည္။ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ၿပတိုက္မႈး လီယြန္နယ္ဂိုင္းစ္ (Lionel Giles) မွ တရုတ္ဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ၿပန္ဆိုေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔အၿပင္ တရုတ္စာေပပညာရွင္ ခ်ိန္လင္း ဘာသာၿပန္ေသာက်မ္း ႏွင့္ တန္ဆီခ်န္း ဘာသာၿပန္ေသာက်မ္း ဟူ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင့္ေလ့လာ ႏိုင္သည္။ ဆိုင္ခ်ိခြ်န္း ဘာသာၿပန္ေသာ က်မ္းအားလည္း ထိုင္၀မ္ထုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ၿမင္ႏိုင္သည္။ စကၤာပူ စထရိတ္တိုင္း သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ လံုေ၀ကန္ မွတည္းၿဖတ္၍ စကၤာပူတြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၌ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စစ္သူႀကီးမ်ား

ဆက္လက္ေဖၚၿပမည့္ ဥပေဒသမ်ားသည္ တိုေတာင္းလွေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားအရ လုပ္ငန္းခြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္အခ်ိဳ႔အား ဦးစားေပး ၿပဳစုထားၿခင္း ၿဖစ္ေပသည္။ က်ယ္ၿပန္႔လွေသာ စီးပြာေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆြန္ဇူး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာက်မ္း တစ္ေဆာင္လံုးၿဖင့္ ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ တင္ၿပရန္မွာ ကြၽန္ေတာ္၏ စြမ္းႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု မဟုတ္ပါေခ်။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရး၌ စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားအား မည္သို႔ အသံုးခ်သည္ တို႔အား က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ေလ့လာေဆြးေႏႊး တင္ၿပထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ စာတမ္းမ်ား အား ေလ့လာရန္ အစပ်ိဴးေဖၚၿပထားၿခင္းၿဖစ္၍ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးေလာကႏွင့္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္တို႔အား ေလ့လာရာတြင္ ဆြန္ဇူး၏ အဆိုအမိန႔္မ်ားသည္ အလြန္မွန္ကန္လွေၾကာင္း ေတြ႔ရ၏။ ဂ်ပန္တို႔၏ စီးပြားေရးေအာင္ၿမင္မႈအား သံုးသပ္ရာတြင္ ဆြန္ဇူး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာက်မ္း အားခ်န္လွစ္ထား၍ မၿဖစ္ေခ်။

What I want to say ?ခ်င့္ခ်ိန္တတ္ပါ

သေဘာတရားတစ္ခု၏ မွန္ကန္မႈအတိုင္းအတာသည္ သင္၏နားလည္သေဘာေပါက္မႈ အေပၚတြင္ မီွခိုလွ်က္ရွိသည္။ ေယဘူယ် ဆိုလိုရင္းႏွင့္ ဆိုလိုသည့္အေၿခအေနအား နားလည္တတ္ရန္လို၏။ ၎သည္ပင္လွ်င္ ဥာဏ္ပညာဟူ၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔ တန္ဖိုးထားသည့္ အေၾကာင္းအရင္းပင္ၿဖစ္သည္။ “ေနမေကာင္းလွ်င္ ဆန္ၿပဳတ္ေသာက္ရမည္” ဆိုသည္မွာ လူနာတိုင္းအတြက္ မဟုတ္ေခ်။ ခ်င့္ခ်ိန္တတ္ရန္လိုသည္။

တကိုယ္ေတာ္

ကမၻာအား ကိုင္လႈပ္ခဲ့ေသာ အေတြးအေခၚ အခ်ိဳ ႔သည္ တစ္ေယာက္တည္း အလုပ္လုပ္ေသာ လူမ်ားထံမွ ထြက္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ေယာက္တည္းလုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးရွိသကဲ့သို႔ စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရေသာ ကိစၥမ်ားလည္းရွိ ပါသည္။ “ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စစ္သူႀကီးမ်ား” စာစုသည္ တကိုယ္ေတာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားဆိုလိုရင္း မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ အၾကီးအကဲ တာ၀န္ယူ ထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အား စစ္သူႀကီး တစ္ေယာက္၏ တာ၀န္ၿဖင့္ တင္စားေဖၚၿပလိုရင္းပင္ၿဖစ္သည္။
TQM (Total Quality Management) မွာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုၿဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ဘာသာၿဖင့္ ကိုင္ဇင္း (Kaizen) ဟုေခၚသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ပါ၀င္သူအားလံုး အရည္အေသြးတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္၍ ေအာင္ၿမင္မႈအား ရယူသည့္ ပံုစံတစ္ခုၿဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ၏ကံၾကမၼာသည္ ဦးေဆာင္သူ အၾကီးအကဲ၊ သို႔မဟုတ္ Boss ၏ အဆံုးအၿဖတ္ ႏွင့္ အရည္အေသြးအေပၚ ၌ မူတည္လွ်က္ရွိသည္အား ယံုမွား သံသယ ၿဖစ္ဖြယ္ မရွိေခ်။
“မွားယြင္းမႈတစ္ခု၏ တရားခံသည္ အၾကီးအကဲ ၿဖစ္သကဲ့သို႔၊ ေအာင္ၿမင္မႈ၏ အရင္းအၿမစ္သည္ ပါ၀င္သူအားလံုး၏ စြမ္းေဆာင္မႈၿဖစ္သည္မွာ” သင္၏ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မဟုတ္ေခ်။ —

Notes
အခန္း ၈ ၊ အခန္း ၉ ၊ အခန္း ၁၀ ၊ အခန္း ၁၁ ၊ အခန္း ၁၂ ၊ အခန္း ၁၃
စီမံကိန္း(Project) မ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးလွေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ ၿဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စဥ္းစား သံုးသပ္ရန္ အေၿခခံအခ်က္မ်ားမွာ –

၁။ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ
၂။ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေၿခအေန
၃။ လုပ္ငန္း သဘာဝ အေၿခအေန
၄။ ေခါင္းေဆာင္မႈ
၅။ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း၊ စည္းကမ္း။
အထက္ပါ အခ်က္ ၅ ခ်က္အား ေကာင္းစြာ နားမလည္လွ်င္ ရႈံနိမ့္မည္။

* စီမံခ်က္ တစ္ရပ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ကူပစၥည္း အားလံုးႏွင့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ လံုေလာက္စြာ ၿပင္ဆင္ထားရမည္။
* စီမံကိန္းသည္ လိုအပ္သည္ထက္ ရွည္ၾကာသၿဖင့္ အက်ိဳးရွိဖူးေသာ အဖြဲ႔အစည္းဟူ ၍ မည္သည့္အခါမွ မရွိဘူးေခ်။
* စီမံကိန္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး မူဝါဒမွာ လုပ္ငန္းဘက္အား မထိခိုက္ မနစ္နာေစဘဲ ေအာင္ၿမင္ၿပီးစီးေရး ပင္ၿဖစ္သည္။
* လုပ္ငန္းဘက္အား အသာစီးရယူၿခင္းသည္ အထက္ပါ နည္းလမ္းထက္ပို၍ နိမ့္က်သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူမွ သူ၏ အဖြဲ႔အစည္း အပၚ ဒုကၡေပးႏိုင္ေသာ အေၿခအေနသံုးရပ္။

1. အခ်ိန္လြဲမွားစြာ အမိန္႔ေပးၿခင္း မေတာင္ရြက္သင့္ေသးေသာ အၿခအေန၌ ေဆာင္ရြက္ရန္ အမိန္႔ေပးၿခင္း၊ မရပ္တန္႔သင့္ေသာ အေၿခအေန၌ ရပ္ဆိုင္းရန္ အမိန္႔ေပးၿခင္း။ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သူတို႔အား ထူးခတ္၍ ထားၿခင္းဟု ေခၚသည္။
2. ကိစၥရပ္မ်ားအား မသိနားမလည္ဘဲႏွင့္ ပါဝင္စြက္ဖက္တက္ၿခင္း အရာရွိတို႔ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသူတို႔အား စိတ္ရႈပ္ေထြးေစသည္။
3. ၿပႆနာမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိဘဲ တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း။ တာဝန္ခြဲေဝၿခင္းတို႔ ၌ ဝင္ေရာက္ခ်ယ္လွယ္လိုၿခင္း။ အရာရွိတို႔၏ စိတ္တြင္ မေရမရာ သံသယဝင္ေစေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။

ေအာင္ပြဲရရန္ အေရးႀကီးသည္တို႔မွာ –

* ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္အားသိၿခင္း
* မိမိအဖြဲ႔အစည္းရွိ အင္အား အားအသံုးခ်တတ္ၿခင္း
* အဆင့္တိုင္း ၌ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ၿခင္း
* ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ၿခင္း
* မွန္ကန္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူအား ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း

ႀကီးမားေသာ အဖြဲ႔အစည္းအား အုပ္ခ်ဳပ္ခန္႔ခြဲ ရၿခင္းသည္
ေသးငယ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအား အုပ္ခ်ဳပ္ခန္႔ခြဲ ရၿခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ ၿဖစ္သည္။ ဤသည္ကား စုဖြဲ႔ပံု အေရး ကိစၥ။
သိမ္းငွက္သည္ သားေကာင္အား တိုက္ခိုက္ ၍ ထိုးသုတ္ႏိုင္သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ – အခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈေၾကာင့္။
မလုပ္နိုင္ေသာ သူကို တာဝန္ႀကီးေလးစြာ မေပးရ
ၾကံရည္ ဖန္ရည္မရွိသူထံမွ လုပ္ငန္း ၿပီးေၿမာက္မႈ မေတာင္းဆိုရ။
အခန္း ၈ ၊ အေၿခအေန
ေခါင္းေဆာင္အား ဆိုးႀကိဳးၿပဳႏိုင္ေသာစရိုက္ ငါးခ်က္။
၁။ ေပါ့ဆလွ်င္ ရႈံးနိမ့္မည္။
၂။ သူရဲေဘာေၾကာင္လွ်င္ ရႈံးနိမ့္မည္။
၃။ စိတ္ၿမန္စြာ ဆံုးၿဖတ္လွ်င္ အလြဲလြဲ အမွားမွားၿဖစ္မည္။
၄။ ဂုဏ္ပသာသန မက္ေမာလွ်င္ ေစာ္ကားခံရမည္။
၅။ ေစတနာလြန္လွ်င္စိတ္ညစ္ရမည္။
(လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေအာက္ငယ္သား မ်ားေရွ႔ ၌ ႀကီးၾကပ္သူအား အေပၚစီးၿဖင့္ အမိန္႔မေပးရ။ မိမိတာဝန္ေပးထားေသာ ႀကီးၾကပ္သူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား လုယူရာေရာက္သည္။)

အဖြဲ႔အစည္း ပံုစံပ်က္ ၍ ဆံုးရႈံးအံ့ ထိုသူသည္ အထင္ပါ အမွားတစ္ခုခုအား ၾကဴးလြန္ ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

အခန္း ၉ ၊ ဝန္ထမ္းအင္အား
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေလးစားယံုၾကည္မႈ မရမီ အၿပစ္မေပးရ။ အမိန္႔မနာခံတတ္။
အမိန္႔မနာခံလွ်င္ တာဝန္ေပးရန္မၿဖစ္ေတာ့။
မိမိအေပၚ ယံုၾကည္ သစၥာရွိေသာ္လည္း အၿပစ္အားထိေရာက္စြာ မေပးတတ္လွ်င္ ထိုသူတို႔သည္ တာဝန္အားေၾကပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေပါ့ဆၾက၏။

အၿပန္အလွန္ ယံုၾကည္ေလးစားမႈ တည္ေဆာက္ နိဳင္မွ ေအာင္ၿမင္မည္။

အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ တစ္သမတ္တည္း ေရွ႔ေနာက္ညီညႊတ္ပါက အက်ိဳးထိေရာက္၏။ သို႔မဟုတ္ပါက အမိန္႔နာခံ ေလးစားမႈမရ။

အခန္း ၁၀၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေၿခအေန

လုပ္ငန္းတစ္ ခုသည္အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ား အတိုင္း အေရးနိမ့္တတ္သည္။
ဤသို႔ၿဖစ္ပါက အၿခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ၊ ေခါင္းေဆာင္၏ တစ္စံုတစ္ရာ မွားယြင္းမႈသာ ၿဖစ္သည္။

၁။ ထြက္ေၿပးၿခင္း
၂။ အမိန္႔မနာခံၿခင္း
၃။ တပ္ပ်က္ၿခင္း (လက္ေအာက္ငယ္သား ညံ့ၿခင္း)
၄။ ပ်က္စီး ဆံုးရႈးံၿခင္း ၅။ ဖြဲ႔စည္းပံုပ်က္ၿခင္း ( အုပ္ခ်ဳပ္သူ စိတ္ဓါတ္ညံၿခင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္အား မယံုၾကည္ေတာ့ၿခင္း)
၆။ ဖရိုဖရဲ ၿဖစ္ၿခင္း(တာဝန္ခြဲေဝမႈ စံနစ္မက်၊ ေခါင္းေဆာင္ မကၽြမ္းက်င္ၿခင္း)

အၿမင့္ဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္သာသည္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအား ဂရုစိုက္ရမည္။

အခန္း ၁၁၊ အေၿခအေန
မလိုလားအပ္ေသာ သံသယမ်ား ဝန္းထမ္းမ်ား တြင္လံုးဝ မရွိေစရ။

ေအာက္ပါ ပညာရပ္ သံုးရပ္အနက္ တစ္ခုခုအား လ်စ္လ်ဴရႈ တတ္သူသည္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္ ေနရာတြင္ လံုးဝ မရွိေစရ –

* ဆက္ဆံေရး အတတ္ပညာ
* လုပ္ငန္းအားအေထာက္အကူ ၿပဳေသာ အခ်က္မ်ား
* လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တြင္းရွိ ယံုၾကည္စိတ္ခ် ရေသာ အၾကံေပးမ်ားအား အသံုးခ်တတ္ၿခင္း။

ေနာက္ဆုတ္ ၍မရေသာ အေၿခအေန တစ္ရပ္တြင္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းအား အခ်ိတ္အဆက္ မိမိ နီးနီး ကပ္ကပ္ ရွိေစရန္ စီမံရမည္။
လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေၿခအေနတြင္ ခံစစ္အတြက္ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားရန္ႏွင့္ အေၿခအေနၿပဆက္သြယ္ႏိုင္ၿခင္းအား အာရံုစိုက္ထားရမည္။

ဝန္ထမ္းတို႔အား အားတက္ေစၿခင္းၿဖင့္ အလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြန္အားၿပည့္ တက္ၾကြေနေစရန္ေဆာင္ရြက္ ထားရမည္။

လွ်င္ၿမန္ၿခင္းသည္ ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အႏွစ္သာရပင္ၿဖစ္၏။

အခန္း ၁၂၊ မီး
ေကာက္က်စ္ေသာ သေဘာၿဖင့္ စီးပြားဖက္အား မရႈးံနိမ့္ေစရ။
အကယ္ ၍ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အသာစီးရယူၿပီးပါက ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ဆက္ဆံေရးအား ၿပန္လည္ထူေထာင္ရန္ မလြယ္ေတာ့ေခ်။

အခန္း ၁၃၊ သတင္းစုေဆာင္းမႈ
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အတြင္းရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ႀကိဳတင္သိရွိထားရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိစူေဆာင္းေရး စစ္ဆင္မႈထက္ မည္သည့္အရာမွ်အေရးမႀကီး။ အကယ္ ၍ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါက သတင္းအခ်က္အလက္အား အေသးစိတ္ တိတိက်က် သိရွိထားရမည္။

မူရင္းဆိုဒ္။   ။ http://tinwinaung.blogspot.com/2010/08/sun-tzu.html

Advertisements
Categories: Sun Tzu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements