Home > International, Interview, Norway > ျမန္မာနုိင္ငံအေရး – ေနာ္ေ၀း ဒု-နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကို ေမးျမန္းျခင္း

ျမန္မာနုိင္ငံအေရး – ေနာ္ေ၀း ဒု-နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကို ေမးျမန္းျခင္း

Published on November 2, 2011 by ေအးခ်မ္းနုိင္  ·  (DVB)

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ အားေပးေထာက္ခံေနတဲ့ ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံရဲ့ လက္ရွိသေဘာထား နဲ့ ေရွ့ဆက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာေတြကို သိရဖုိ့ ေနာ္ေ၀း ဒုတိယနိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အက္စပန္ အဳုိက္ဒါကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

 

မစၥတာ အက္စပန္ အိုက္ဒါ

မစၥတာ အက္စပန္ အိုဳက္ဒါ ဒီတေခါက္ ရန္ကဳုန္ကအျပန္ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားတခြန္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာနိုဳင္ငံမွာ အခုဳျဖစ္ေန တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြက နည္းနည္း ျမန္လြန္းေနသလားဆိုဳတဲ့ စကားပါပဲ။ အခုဳလဳုိေျပာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို သိခ်င္ပါတယ္။

“က်ေနာ္စံနႈန္းနဲ့ေျပာရရင္ လဳုံး၀မျမန္ပါဘူး။ ဒါ က်ေနာ္ အရွင္းဆဳုံးေျပာတာပါ။ ဒီ ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ အျပုသေဘာဆန္တယ္။ ဒီထက္လည္း ေျပာင္းလဲဦးမယ္လို့ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာအစိုဳးရထဲမွာ အေျပာင္းအလဲ လဳုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ရွိတယ္။ သေဘာထားတင္းမာေနတဲ့ သူေတြလည္း ရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြ အတင္းသြားလဳုပ္လဳုိက္ရင္ ကိုဳယ့္ဘက္ ျပန္လွည့္လာနိုင္တယ္ဆုိတာကို အစုိးရထဲက အေျပာင္းအလဲ လဳုပ္ေနတ့ဲသူေတြ နားလည္မယ္တယ္လဳုိ့ ့ ထင္ပါတယ္။  ဒီအခ်ိန္မွာ နိုင္ငံတကာအေနနဲ့ အခုေျပာင္းလဲမႈ ေတြထဲမွာ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ အားေပးေထာက္ခံၿပီး ဒီေျပာင္းလဲမႈေတြကို အတည္ျဖစ္ ေအာင္ အရင္အေျခအေနမ်ုိး ျပန္မေရာက္ေအာင္ ႀကိုးစားဖို့ အေတာ္အေရးႀကီးပါတယ္။ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခုဳေျပာင္းလဲမႈေတြက လဳုံေလာက္ၿပီလို့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အေ၀းႀကီး လဳုိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲဖို့ လမ္းစကို ေရာက္ေနတယ္လို့ ျမင္ၿပီး တကယ္ေျပာင္းလဲေနတယ္လို့ ျမင္ပါတယ္။”

အခုဳေျပာသြားတဲ့ ေျပာင္းလဲေနတယ္ဆဳုိတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကိုဳ ဒီထက္ပိုဳၿပီး အေသးစိတ္ ေျပာျပပါဦး။

“က်ေနာ္ ဒီႏွစ္ ေမလတုဳန္းက ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီတဳုန္းက အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ေပၚလစီေရးရာ ေၾကညာခ်က္ေတြ ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕ ဘာမွမေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး။ ဒီတေခါက္ ေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ပါလီမန္ ရွိေနၿပီ။ အတုဳိက္အခံပါတီတခ်ုိ့လည္း ပါလီမန္ထဲမွာ ရွိေနၿပီ။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္တခ်ုိ့ ပိုရေနၿပီ။ က်ေနာ္ ေမလတုဳန္းက ေရာက္တဳုန္းကဆုဳိရင္ ခင္ဗ်ားတို့ dvb.no ၀က္ဘ္ ဆိုက္ကို ၀င္ၾကည့္တယ္။ ၀င္လုိ့မရပါဘူး။ ဒီတေခါက္ေတာ့ ၀င္လို့ရေနပါတယ္။ အတိုက္အခံ ပါတီေတြ၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြ႕ဲေတြ၊ လူထုအဖြဲ့အစည္းေတြနဲ့လည္း ေတြ႕ပါတယ္။ အရင္က သိပ္မယုံတဲ့သူေတြေတာင္ အခု အေကာင္းဘက္ ေျပာင္းလာဖို့ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါၿပီ။ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ အခုဟာက လမ္းအစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အေ၀းႀကီး သြားရဦးမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ အေပၚယံမဟုတ္၊ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ ေျပာင္းတာမ်ုိး မဟုဳတ္ဘူးလဳုိ ့ ထင္ပါတယ္။”

ဒီေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေနေပမယ့္ အတိုဳက္အခံအဖြဲ့အစည္းတခ်ုိ့က ေျပာေနတာကေတာ့ နိုဳင္ငံတကာအေနနဲ့ ျမန္မာနိုဳင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူထားတာေတြ မရပ္သင့္ေသးဘူးလို့ ေျပာပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆိုဳခ်က္ကိုဳ သေဘာတူပါသလား။

“ဒါကို က်ေနာ္ အေတာ္ေလး သေဘာတူပါတယ္။ ျမန္မာအစိုဳးရ ၀န္ႀကီးေတြနဲ့ ေတြ႕တဲ့အခါတုိင္း က်ေနာ္ေျပာပါတယ္။ အခုေျပာင္းလဲေနတာေတြကို က်ေနာ္တို့ အသိအမွတ္ျပုပါတယ္။ ပိတ္ဆုိ့ဒဏ္ခတ္မႈေတြကို ရုပ္သိမ္းဖို့လည္း ေဆြးေနြးဖို့ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုရုပ္သိမ္းဖို့ကေတာ့ မျဖစ္နိုင္ေသးဘူးဆိုတာ က်ေနာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။”

“ေနာက္တခုကေတာ့ နိုဳင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ကမ႓ာ့ဘဏ္တို့၊ နိုဳင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ့တို့၊ ကုလသမဂၢဖြံ့ၿဖိုးေရးစီမံကိန္းတို့လို အဖြဲ့အစည္းေတြက ျမန္မာနိုဳင္ငံရဲ့ လက္ရွိလဳုိအပ္ခ်က္ေတြကို ေလ့လာထားဖို့ က်ေနာ္တို့ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ ဆိုဳေတာ့ တကယ္ေျပာင္းလဲၿပီဆဳုိရင္ သူတို့ဘက္က အဆင္သင့္ ၀င္ေရာက္ ကူညီနိုဳင္ ေအာင္ပါ။ က်ေနာ္တို့အေနနဲ့ကေတာ့ ပိတ္ဆို့ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ရုပ္သိမ္းဖို့ေတာ့ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုထက္ပိုေျပာင္းလာမယ္၊ နိုဳင္ငံေရးအက်ဉ္းသားေတြ ထပ္လႊတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံတကာဘက္ကလည္း ေျပာင္းလဲမႈေတြ စလုဳပ္လာမွာပါ။”

မစၥတာ အက္စပန္ အိုဳက္ဒါ အခုဳ ျမန္မာျပည္က ျပန္လာၿပီး ထုိင္းနဲ့ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံတုိ့ကို သြားၿပီး ျမန္မာျပည္ကိစၥ ေဆြးေနြးခဲ့တယ္ဆုိေတာ့ ေနာ္ေ၀းအစိုးရအေနနဲ့ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး အတြက္ နုိင္ငံတကာမွာ ဘယ္လို ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္သြားဖို့ရွိပါသလဲ။

“ေနာ္ေ၀းနိုဳင္ငံက နိုဳင္ငံအေသးေလး၊ ျမန္မာနိုဳင္ငံနဲ့ ့ အေ၀းႀကီးဆဳုိေပမယ့္ က်ေနာ္တို့က အေတာ္အသင့္ ခ်မ္းသာတဲ့ နိုဳင္ငံတခုဳ၊ ျမန္မာ့ဒီမဳုိကေရစီေရးကိုဳလည္း တစိုဳက္မတ္မတ္ ေထာက္ခံေနတဲ့နိုဳင္ငံပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုဳလည္း အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံထားတယ္။ ခင္ဗ်ားတဳုိ ့ဒီဗြီဘီကိုဳလည္း က်ေနာ္တို့ ေထာက္ပံ့ထားတယ္။ ဆဳုိေတာ့ ေနာ္ေ၀းအေနနဲ့ ျမန္မာနိုဳင္ငံနဲ့ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေနၿပီးသားပါ။ က်ေနာ္တို့အတြက္ ျမန္မာနိုဳင္ငံေျပာင္းလဲမႈမွာ ပါ၀င္ဖို့ အခန္းက႑တခုဳက ရွိၿပီးသားပါ။ ဒီေနရာမွာ ေမးစရာရွိတာက က်ေနာ္တို့ ဘယ္လိုပံုစံနဲ့ ၀င္ပါမလဲဆိုတာပါ။ ဥပမာ၊ အင္ဒိုဳနီးရွားလဳုိ၊ အာဆီယံတို့လိုဳနဲ့ ေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္က ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုဳ က်ေနာ္တို့ဘက္ကလည္း အျပုသေဘာ တံု့ျပန္သြားတာမ်ုိး၊ ဒီေျပာင္းလဲမႈကိုဳ ျပန္ျပင္လုိ့မရေအာင္လည္း အားေပးတာမ်ုိးေပါ့။

“အင္ဒိုနီးရွားနိုဳင္ငံဆဳုိရင္လည္း ျမန္္မာနိုဳင္ငံေျပာင္းလဲမႈမွာ အေရးႀကီးတဲ့နိုဳင္ငံပါ။ သူတို့ကိုဳယ္တိုဳင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၃ ႏွစ္ကမွ အာဏာရွင္လက္ေအာက္က လြတ္လာၾကတာပါ။ သူတို့ရဲ့အေတြအၾကံုေတြဟာ ျမန္မာနိုဳင္ငံအတြက္ ေလ့လာစရာေတြျဖစ္မွာပါ။ ေနာ္ေ၀းနဲ့ အင္ဒိုဳနီးရွားဆိုဳရင္လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္တည္းက လူ့အခြင့္အေရး ျပန့္ပြားဖဳုိ ့အနီးကပ္ ေဆြးေနြးေနၾကပါၿပီ။ ျမန္မာနိုဳင္ငံရဲ့ အခုဳေျပာင္းလဲမႈေတြဟာလည္း အင္ဒိုဳနီးရွားနဳုိင္ငံ ေျပာင္းလဲမႈလဳုိ ျဖစ္လာနိုဳင္ပါတယ္။”

ေနာ္ေ၀းအစိုဳးရနဲ ့ျမန္မာအစိုဳးရအၾကား ၀န္ႀကီးအဆင့္ဆက္ဆံေရး စခဲ့တာက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မဳုန္တိုဳင္းအၿပီးေလာက္ကမွပါ။ မဳုန္တိုဳင္းေဘးသင့္ဒဳုကၡသည္ေတြအတြက္ အကူအညီ ေပးရာက တျဖည္းျဖည္း ထိပ္တန္းအဆင့္ျမင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး တုိးျမွင့္လာတာဆုိေတာ့ ေနာ္ေ၀းနိုဳင္ငံအေနနဲ့ လက္တေလာနဲ့ အနာဂတ္မွာ ျမန္မာနိုဳင္ငံအတြက္ ဘယ္လဳုိ က႑မ်ုိးမွာ ေငြေရးေၾကးေရးေထာက္ပံ့ဖဳုိ ့ ရွိပါသလဲ။

“ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္အရွင္းလင္းဆဳုံးေျပာရရင္ ေနျပည္ေတာ္အစိုဳးရလက္ထဲ ပိုဳက္ဆံထည့္ဖုိ့ အစီအစဉ္ က်ေနာ္တိုဳ့မွာ လဳုံး၀မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို့ ကူညီဖို့ ေျပာေနတာက တိက်တဲ့စီမံကိန္းမ်ုိးကိုဳပါ။ က်ေနာ္တို့ေဆြးေနြးေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြကေတာ့ အင္းေလးကန္ ျပုျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ သစ္ေတာျပုန္းတီးမႈ ကာကြယ္ေရး၊ နိုဳင္ငံပဳုိင္လဳုပ္ငန္းေတြကို ပဳုဂၢလိကလက္ေျပာင္းတဲ့အခါမ်ုိးမွာ အၾကံဉာဏ္ေပးနိုဳင္ေရး၊ ကမ႓ာလွည့္ခရီးသြား လဳုပ္ငန္းပ်ုိးေထာင္ေရး စတဲ့လဳုပ္ငန္းေတြပါ။ ဥပမာ၊ ကမ႓ာလွည့္ခရီးသြားလဳုပ္ငန္းဆိုဳရင္ ျမန္မာနိုဳင္ငံအေနနဲ့ ဘယ္လဳုိခရီးသြားလဳုပ္ငန္းမ်ုိး လဳုပ္ခ်င္သလဲ။ ထဳုိင္းနိုဳင္ငံလုိ လူေတြ သန္းနဲ့ခ်ီလာတဲ့ပဳုံစံမ်ုိး လဳုပ္ခ်င္သလား၊ အဲဒါမ်ုိးဆိုဳရင္ ဆိုဳးက်ုိးေတြလည္း ပါလာမယ္။ ဒါမွမဟုဳတ္ ပတ္၀န္းက်င္လည္း မပ်က္စီး၊ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္၊ ေရရွည္အက်ုိးျဖစ္မယ့္ ခရီးသြားလဳုပ္ငန္းမ်ုိး လဳုပ္ခ်င္သလား၊ ဒီလဳုိကိစၥေတြအတြက္ က်ေနာ္တို့က အကူအညီ ေပးနိုဳင္ပါတယ္။”

ေနာက္တခုဳကေတာ့ နိုဳင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းေတြပါ။ ဥပမာ၊ ကမ႓ာ့ဘဏ္လဳုိ အဖြဲ့မ်ုိး၊ က်ေနာ္တို့က ကမ႓ာ့ဘဏ္ အဖြဲ့၀င္ထဲမွာ ပါပါတယ္။ ျမန္မာနိုဳင္ငံ အနာဂတ္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိုးေရးအတြက္ ကမ႓ာ့ဘဏ္က ဘယ္လဳုိအၾကံဉာဏ္ေတြ ေပးနိုဳင္မလဲ၊ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္နိုဳင္မလဲ။

“က်ေနာ္ေတြ႕တဲ့ ၀န္ႀကီးေတြက ရိုးရိုးသားသား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာပါတယ္။ ‘က်ေနာ္တုိ့ ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ စနစ္တက် ဘယ္လဳုိေျပာင္းရမလဲဆိုဳတာ မသိဘူး’ေပါ့။ ဒီကိစၥမ်ုိးမွာ အေတြ႕အၾကုံရွိတဲ့ နိုဳင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ့အစည္းေတြက အကူအညီေပးလုိ့ရပါတယ္။”

အခုၿပီးခဲ့တဲ့ခရီးစဉ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစဳုၾကည္နဲ ့ ေတြ႕ဆဳုံတဲ့အခါမွာ ဘာေတြ ေဆြးေနြးခဲ့ပါသလဲ။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစဳုၾကည္ရဲ့ ေျပာဆိုဳခ်က္ေတြဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနာ္ေ၀းနဳုိင္ငံမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစဳုၾကည္ကိုဳ ေထာက္ခံအားေပးသူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစဳုၾကည္ရဲ့ အျမင္၊ ေျပာဆိုဳခ်က္ေတြကိုဳ နားေထာင္ဖို့ အင္မတန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစဳုၾကည္ကိုဳယ္တိုဳင္က ဒီတေခါက္ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ‘အခုဳေျပာင္းလဲ မႈေတြဟာ အမ်ားႀကီးလဳုိအပ္ေသးတယ္’ဆိုဳတာ ေျပာေပမယ့္ ‘ေျပာင္းလဲမႈေတြေတာ့ရွိေနတယ္၊ သူနဲ ့သမၼတဦးသိန္းစိန္တို့ ေတြဆဳုံမႈကလည္း အျပုသေဘာေဆာင္တယ္’ လို့ ေျပာပါတယ္။ ေနာ္ေ၀း အစိုဳးရအေနနဲ့ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစဳုၾကည္ဟာ က်ေနာ္တိုဳ့အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေဆြးေနြးဖက္တဦးပါ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို့အေနနဲ့ ပါလီမန္ထဲမွာရွိေနတဲ့ တျခား အတိုက္အခံ နိုဳင္ငံေရးပါတီေတြ၊ တိုဳင္းရင္းသားအဖြဲ့ေတြက ေျပာတဲ့စကားေတြကိုလည္း နားေထာင္ဖို့လိုပါတယ္။”

ေနာ္ေ၀းနိုဳင္ငံက ျမန္မာအစိုဳးရနဲ့ တျဖည္းျဖည္း ပိုၿပီးဆက္ဆံလာေတာ့ ေနာ္ေ၀းက ျမန္မာ အတိုဳက္အခံေတြအေပၚ အစဉ္တစိုဳက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈေတြအေပၚမွာေရာ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိနိုဳင္သလား။

“အမ်ုိးသားဒီမဳုိကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ အပါအ၀င္ အတိုဳက္အခံ ပါတီေတြနဲ့ အစိုဳးရအၾကား ေဆြးေနြးပြဲ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္လဳုိ ့ က်ေနာ္ တကယ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ NLD ပါတီအေနနဲ့လည္း နိုဳင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္ၿပီး မွတ္ပဳုံတင္နိုဳင္မွာပါ။ ဒီလဳုိျဖစ္ဖိုဳ ့ကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ အခုဳျဖစ္မလား၊ ေနာင္ျဖစ္မလားဆိုဳတာပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္က်ရင္ အတိုဳက္အခံ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ျပည္တြင္းကိုဳ ေရာက္လာမွာပါ။ ျပည္ပမွာ နိုဳင္ငံေရးလဳုပ္တယ္ဆိုဳတာက ျပည္တြင္းမွာ လဳုပ္လဳုိ့မရလုဳိ ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ့က ဒီအတြက္ ေန့ခ်င္းညခ်င္း ၀ဳဳန္းဒိုဳင္းႀကီးေျပာင္းဖို့ မဟုဳတ္ပါဘူး။ ပဳုံမွန္သဘာ၀အတိုဳင္း ဒီမိုဳကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပည္တြင္းေရာက္သြားမွာပါ။ ဒီအေပၚမူတည္ၿပီး က်ေနာ္တိုဳ ့ေထာက္ပံ့မႈေတြကိုဳလည္း လဳုိက္ေျပာင္းရမွာေပါ့။”

ဆိုဳေတာ့ ေနာ္ေ၀းအစိုဳးရရဲ့ ေထာက္ပ့ံမႈေတြက တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပည္တြင္းကိုဳ ေရြ႕သြားဖို့ ရွိတာေပါ့။

“ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို့ဘက္ကေတာ့ ဒီအတြက္ ဖိအားေပးတာ မ်ုိး လဳုပ္ဖို့မရွိပါဘူး။ ျပည္တြင္းမွာ နိုဳင္ငံေရးလဳုပ္ခြင့္ လဳုံေလာက္ေအာင္ က်ယ္လာၿပီလား ဆိုဳတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး သူ့သဘာ၀အတိုဳင္း ေျပာင္းလဲလာမွာပါ။ ဒါကလည္း ျမန္မာ့အနာဂတ္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ပါ၀င္သူတိုဳင္း သူတို့ရဲ့ စိတ္ပိုဳင္းဆိုဳင္ရာ ဆဳုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုဳ ျပန္ျပင္ ဆြဲဖို့ လိုပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ုပ္ေဟာင္းေတြကလည္း သူတို့ အရင္လဳုပ္ေနက်နဲ့ မတူဘဲ ေျပာင္းလဲဲၿပီး ေတြးေခၚလဳုပ္ကိုဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အတိုဳက္အခံေဟာင္းေတြ၊ တိုဳင္းရင္းသား အဖြဲ့ေတြ၊ နိုဳင္ငံတကာ အစိုဳးရေတြ အဖြဲ့အစည္းေတြလည္း ဒီအတိုဳင္းပါပဲ။ မေန့က ေပၚလစီနဲ့ အနာဂတ္အတြက္ အလုဳပ္ျဖစ္မွာ မဟုဳတ္ေတာ့ပါဘူး။”

ဒီေမးျမန္းခန္း အစမွာ မစၥတာ အက္စပန္ အဳုိက္ဒါ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈေတြေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲဖို့ လဳုိေသးတယ္ဆိုဳတာ။ အဲဒါ ဘာေတြလဲခင္ဗ်ာ။

“အေရးအႀကီးအဆုဳံးကေတာ့ နိုဳင္ငံေရးအက်ဉ္းသား အားလဳုံး ျပန္လြတ္ဖိုဳ ့ပါ။ နိုဳင္ငံေရးအက်ဉ္းသား အေရအတြက္ကေတာ့ အျငင္းပြားစရာရွိနိုဳင္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတိုဳ့ က်ေနာ္တို့ ေျပာေနခဲ့တာက နုိင္ငံေရးအက်ဉ္းသား ၂,၀၀၀။ တကယ္ အဲဒီေလာက္ ရွိခ်င္မွ လည္းရွိမယ္။ ဒါေပမယ့္ ရွိေနတဲ့ နိုဳင္ငံေရးအက်ဉ္းသားအားလဳုံးကိုဳ လႊတ္ဖုိ့လိုပါတယ္။ ပါလီမန္ကိုဳလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေနြးနိုဳင္တဲ့ပဳုံစံမ်ုိး ဆက္ၿပီးသြားဖုိ့ လဳုိပါတယ္။ မီဒီယာကိုဳလည္း လဳုံး၀ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးဖို့ လိုပါတယ္။ စာေပစိစစ္ေရး အဖြဲ့ကို ဖ်က္သိမ္းဖို့ လိုပါတယ္။ ဖ်က္သိမ္းေပးမယ္လို့ က်ေနာ္တုိ့ကို ကတိေပးထား တယ္။ လဳုပ္မလုဳပ္ဆိုဳတာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ၾကတာေပါ့။

“တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲလာနုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ျပည္ တြင္းမွာ ေျပာင္းလဲေနတာနဲ့အညီ လမ္းမွန္အတိုဳင္း ေျပာင္းလဲဖို့ နိုဳင္ငံတကာ အသုိက္အ ၀န္းက ၀ိဳဳင္းကူဖိုဳ ့လဳုိပါမယ္။ အခုဳဟာက အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မရွိဘဲ နိုဳင္ငံေရးေျပာင္းလဲဖို့ အလားအလာေကာင္းပါ။ အာရပ္ကမ႓ာေျပာင္းလဲပဳုံနဲ့ေတာင္ မတူပါဘူး။ အဲဒီမွာက အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ စစ္ပြဲေတြ၊ တိုဳင္းျပည္ၿပိုပ်က္တဲ့အထိ ျဖစ္ကဳုန္တာပါ။ တကယ္လုိ့သာ အခုဳ ျမန္မာ့နိုငံေရး ေျပာင္းလဲမႈက ေအာင္ျမင္သြားတယ္ဆိုဳရင္ တျခားနိုဳင္ငံေတြအတြက္ ေတာင္ အတုဳယူစရာ ျဖစ္လာမွာပါ။ မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုဳရင္ေတာ့ က်ေနာ္အပါအ၀င္ အားလဳုံး စိတ္တိုဳၾကမွာပါ။ အရင္ကလည္း စိတ္တိုဳခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဆိုဳေတာ့ ဒီလဳုိလည္း ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိပ္ပိုဳင္း အတိုဳက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ အစိုဳးရ ထိပ္ပိုဳင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို့ လုပ္ေနၾကတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ ယဳုံၾကည္ပါတယ္။”

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements