Home > Farmer > လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈ၊ တရားဥပေဒေၾကာင္း အရ သိမ္းဆည္းခံေနရမႈမ်ား အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒၾကမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ ေတာင္သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေန

လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈ၊ တရားဥပေဒေၾကာင္း အရ သိမ္းဆည္းခံေနရမႈမ်ား အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒၾကမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ ေတာင္သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေန

Sunday, 30 October 2011 12:59 (EMG)

752a

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္းရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုကုိ ေတြ႔ရစဥ္

လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈ၊ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ မဟုတ္ဘဲ သိမ္းဆည္း ခံေနရမႈမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒၾကမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ ေတာင္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ေမးျမန္း သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အပါအ၀င္ အလားအလာေကာင္းသည့္ ေျမေနရာမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ အျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း လယ္ယာေျမမ်ားအား အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သိမ္းယူမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။  ေဒသခံ အမ်ားစုမွာ လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထား ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွသိမ္းယူသည့္ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ သိမ္းယူမႈမ်ားကို ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေနသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား မသိရွိဘဲ ေအာက္ေျခတြင္ အင္အားႀကီးသူ အႏိုင္ယူစတမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးေနေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္း အရ အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁) ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား ပုဒ္မ ၂၃ တြင္မူ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ (က) အခြင့္ေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္သည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပပါရွိထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား မသိရွိဘဲ ေအာက္ေျခတြင္ အင္အားႀကီးသူအႏိုင္ယူစတမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံထား ရေသာ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးေနေသာ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ေပးရန္လိုအပ္ . . .


“လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကို ေျပာရမယ္ဆို လူဦးေရတိုးလာ တာနဲ႔အမွ် ေျမကတန္ဖိုးရွိလာတာကိုး။ ဒါေၾကာင့္ လယ္ေျမေတြကို မ်က္စိက်လာၾကတယ္။ ဒီအခါမွာ ေျမလႊဲေျပာင္းရယူခြင့္ ရရွိေအာင္နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္လာၾကတဲ့အတြက္ အျငင္းပြားမႈေတြက ျဖစ္လာ တယ္။ ဒီလိုအျငင္းပြားမႈကို လယ္သမားက တိုင္တန္းမယ္ဆိုရင္ လယ္ေျမနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆင့္ဆင့္တင္ ျပရမယ္။ အခုဆိုရင္ ဒီကိစၥေတြကို ၿမိဳ႕ရြာ၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းအဆင့္ ေနာက္ဆံုးသမၼတအဆင့္ထိေအာင္ သြားလို႔ ရေနပါၿပီ။ တစ္ခုရွိတာက ဒီေျမကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာပါၿပီ။ တစ္ႏွစ္ကို သီးႏွံ အထြက္ကဘယ္လိုပါ။ ျပည့္ျပည့္စံုစံု တင္ျပဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ လက္ရွိ အသက္၀င္ေနတဲ့ ဥပေဒေတြအရေတာ့ လယ္ယာေျမကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဒါမွမဟုတ္သမၼတက အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားတဲ့သူမ်ားကသာ စီမံ ႏိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီစီမံခြင့္ရထားသူေတြဟာလည္း လူေတြရဲ႕သေဘာ တူညီခ်က္၊ သေဘာထားအမွန္ေတြ နဲ႔သာ လယ္ယာေျမကိုအသြင္ ေျပာင္းေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရွိတယ္။ လက္ရွိဥပေဒအရ လယ္ယာေျမကို အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္တယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ တရား႐ံုးေရာက္ၿပီဆိုရင္ လႊဲေျပာင္းဖို႔ သေဘာတူညီပါတယ္ဆိုတဲ့ လက္မွတ္ဘယ္ေလာက္ပဲ ထိုးထားထိုးထား အက်ဳံးမ၀င္ပါဘူး။ ေငြေၾကးေပးထားတယ္ဆိုရင္လည္း ေငြရွင္ က ၾကည္ျဖဴလို႔ လယ္သမားကို ေပးထားတဲ့အပိုင္းမွာပဲ ရွိေနပါတယ္။ ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တရား႐ံုးမွာ ေဘာင္မ၀င္ပါဘူး” ဟု ေၾကးတိုင္ ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

752b

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာေျမ ေနရာခ်ထားေရးကို ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွအဖြဲ႕ ဖြဲ႕၍လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ယင္းသို႔ လယ္ေျမေနရာခ်ထားရာတြင္ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပြားပါက လယ္သမားအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လယ္ယာေျမမ်ား အားသိမ္းယူမႈကို ဥပေဒေၾကာင္း အရ အကာအကြယ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးျမင့္လိႈင္က ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ မည္သည့္ လယ္ယာေျမကိုမွ အေၾကာင္းမဲ့ သိမ္းယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အမ်ဳိးသားေရး ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနမွသာ  စဥ္းစားမည္ ဟုဆိုသည္။ ယင္းအေနအထားတြင္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လက္ရွိစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ေျမ မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် မပါ၀င္ေစဘဲ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ အစိုးရသစ္ ေခတ္ကာလတြင္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေတာင္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပး ရန္အတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္း အဆင့္ဆင့္အား ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒၾကမ္းကို ၿပီးခဲ့သည့္လက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူအမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ယင္းဥပေဒႀကမ္းမွာ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရျပီး မိမိတို႔လယ္ယာေျမကိုေပါင္ႏွံ ေရာင္း ခ်ခြင့္၊ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲလုပ္ပိုင္ ခြင့္ရႏိုင္မည္ဟုဆိုၾကသည္။ ထို႔အတူ ယင္းဥပေဒႀကမ္းတြင္ လယ္သမားမ်ား ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖည့္ဆည္းသင့္သည္မ်ား ရွိေနေသးသည္ဟု လည္း သိရသည္။

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႕ေရာက္လာေသာ တိုင္စာမ်ားထဲ၌လယ္ေျမသိမ္းဆည္း ခံေနရသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ လယ္သမား၏နစ္နာမႈမ်ားကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မတိုင္ခင္ ေဖာ္ထုတ္ကူညီသြားမည္ဟု လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိေပးထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အခု ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းတဲ့ လယ္လုပ္သူ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတဲ့ ဥပေဒက တစ္ဖက္က ၾကည့္ရင္ လယ္သမားေတြ အက်ဳိးကိုၾကည့္ၿပီး လုပ္ေပးထားတာ မွန္ေပမယ့္ ေနာက္တစ္ဖက္က ၾကည့္ရင္ ေရရွည္မွာ လယ္သမား ေတြဘက္က နစ္နာစရာေတြအမ်ား ႀကီးလို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑အေျခအေန အတိုင္း သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ေပါ့။ အခုလယ္သမားေတြက အရင္းအႏွီး၊ အလုပ္သမား၊ သြင္းအားစုျပႆနာေတြ၊ တည္ၿငိမ္တဲ့ေစ်းကြက္မရရွိမႈ ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ဒီအ ေျခအေနမွာ လယ္ေျမေတြကို လယ္သမားကပိုင္မယ္။ ေပါင္ႏွံေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ စစခ်င္းသံုးေလး ႏွစ္မွာေတာ့ လယ္သမားေတြအတြက္ အဆင္ေျပလိမ့္မယ္။ ေပါင္ႏွံေရာင္း ခ်ခြင့္ျပဳလိုက္တာနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ ကိုင္ေနတဲ့ လယ္ကြက္ရဲ႕အစိတ္အပုိင္းအခ်ဳိ႕ကို အရင္းအႏွီး ဒါမွမဟုတ္ အိမ္အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ အသံုးအေဆာင္ေတြ ျဖည့္တင္းရန္အလို႔ငွာ ေရာင္းခ်ေပါင္ႏွံမႈေတြ ရွိလာမယ္။ ေနာက္တစ္ပိုင္းက အခုလိုတရား၀င္ ေပါင္ႏွံ ေရာင္းခ် လက္လႊဲပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မျပဳထားတာေတာင္ တစ္ဖက္လွည့္ နဲ႔ သိသိသာသာေရာ၊ မသိလိုက္ မသိသာေရာ ေငြရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရး သမားေတြလက္ထဲ လယ္ေျမေတြ ေရာက္သြားတာေတြ ၾကားေနရတာ တရား၀င္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳလုိက္မယ္ ဆိုရင္အေျခအေနက ဒီထက္ပိုဆိုး သြားႏိုင္မလား စဥ္းစားစရာရွိတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ျပအိမ္ယာေတြ၊ စက္မႈဇုန္ေတြလည္း ပိုေဖာ္ထုတ္လာ ၾကေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကလည္း လယ္ေျမေတြကို မ်က္စိက် လာၾကတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးအေျခအေန ေတြမျဖစ္ရေအာင္ ေရွးအဆက္ဆက္ က လယ္လုပ္သူ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆိုတဲ့ဥပေဒကို ခ်မွတ္ၿပီး ခြင့္ျပဳထား ခဲ့တာဟာ အေျခအေနအခ်ိန္အခါနဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မယ္လို႔ သံုးသပ္ မိပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိလုပ္ကိုင္ေန သည့္လယ္ေျမကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရရွိေၾကာင္းႏွင့္ လယ္ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို သာရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာ ရွင္အခ်ဳိ႕မွ လယ္လုပ္သူ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အစား မိမိစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လယ္ေျမေပၚတြင္ လယ္သမားစိတ္တိုင္းက် ဦးစီးလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ လယ္လုပ္သူ လယ္ဦးစီးလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခ်မွတ္ ေပးသင့္ေၾကာင့္ အၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ ကို မိမိစိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေျမေပၚမွာ စိတ္တိုင္းက် လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ကိုေတာ့ ခ်မွတ္ ေပးထားသင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ လယ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ လယ္ကို ဦးစီးလုပ္ပိုင္ခြင့္ပါ။ ဆိုလို တာက အခု လုပ္ကိုင္ေနတဲ့လယ္ကို သူမလုပ္ခ်င္ေတာ့တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အရင္းအႏွီးမရွိလို႔ အရင္းအႏွီး ေဖာ္ခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ တျခားလယ္သမားကို ေရာင္းခ်င္ရင္ ေရာင္းပိုင္ခြင့္၊ လႊဲေပးခ်င္ရင္ လႊဲေပးခြင့္ကိုေျပာတာပါ။ လယ္မလုပ္ခ်င္ေတာ့တဲ့သူ ေတြရွိသလို တစ္ဖက္မွာလည္း လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လယ္ဧကထက္ပိုၿပီး တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ခ်င္တဲ့ လယ္သမားေတြ ရွိမယ္။ ဒီေတာ့လယ္မလုပ္ခ်င္ေတာ့ သူနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ခ်င္တဲ့သူ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပသြားမယ္။ နည္း နည္းပဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့အေနအထား ကေန အရင္းအႏွီးမ်ားမ်ား ထည့္၀င္ၿပီး ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့သူ လက္ထဲကိုေရာက္သြားေတာ့ လယ္ေျမအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အခုခ်ိန္မွာ လည္း လယ္ေျမေတြကို မသိလိုက္၊ မသိသာ လက္သိပ္ထိုး ေရာင္းခ်တာ မ်ဳိးေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ဒီလိုမ်ဳိး တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ရင္ ေတာင္ သူေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိႏိုင္မယ္။ ဆိုလိုတာက အခုခ်ိန္မွာ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားတာမဟုတ္ေတာ့ ေတာင္ သူလယ္သမားေတြက လယ္ေျမေပါက္ ေစ်းအမွန္မသိတာ၊ တစ္ဖက္ကေျပာတဲ့ ေစ်းအတိုင္း ေရာင္းခ်လိုက္တာမ်ဳိး ေတြရွိေတာ့ နစ္နာတာမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။ တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ရင္ ဒီလို ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ကင္းသြားမယ္။ ဒီအတြက္လယ္သမားေတြကို မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လယ္ယာေျမနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေပါင္ႏွံခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ေတြ ကို ေဘာင္တစ္ခုထဲကေန ခြင့္ျပဳေပးသင့္ပါတယ္။ လယ္ေျမေတြကုိ အသြင္ေျပာင္းေဖာ္ေဆာင္မႈ မရွိေအာင္ ေဘာင္တစ္ခု ျပန္ကန္႔သတ္ထားရမယ္”ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းဦးစီးဌာန မွ အၿငိမ္းစားညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ထြဋ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး လုပ္ငန္းအသင္းမ ွအၾကံေပး စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ တစ္ဦးကလည္း “အခု အခ်ိန္မွာ လယ္ယာေျမကို ဥပေဒအရ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိေသးဘူး။ လႊဲေျပာင္းယူတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔လည္း တရားမ၀င္ဘူး ဆိုေပမယ့္ လက္တစ္လံုးျခားလွည့္ဖ်ားၿပီး ယူတာမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ ဒီလို အေန အထားမ်ဳိးမွာ လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈက မလံုၿခံဳဘူးဆိုရင္ တရား၀င္ေရာင္းခ် ခြင့္ေပးလိုက္တာက လယ္သမားေတြအတြက္ ပိုၿပီးက်ဳိးရွိမွာပါ။ ခုလို စိုက္ပ်ဳိးထြန္ရက္ႏိုင္တဲ့ လယ္ေျမေတြ ကို လယ္ေကာလုပ္ၿပီး အျခားက႑ေတြအတြက္ အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္လည္း တစ္ဖက္က Food Security နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားရမယ္။ တကယ္လို႔ စိုက္ပ်ဳိးထြန္ရက္ေနတဲ့ လယ္ေျမကို လယ္ပဲျပန္စိုက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုထားၿပီး ေပါင္ႏွံခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးမယ္ဆို ရင္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပသြားႏိုင္တယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ရွိၿပီးသား လယ္ သမားေတြက လယ္ေျမကိုစြန္႔ခြာ၊ အျခားတစ္ေနရာမွာ အလုပ္သြားလုပ္၊ ဒီလယ္ေျမေတြကို အျခားက႑အတြက္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳျခင္းဟာ ေရရွည္ မွာ Food Security အတြက္မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လယ္ေျမကိုလယ္လုပ္ဖို႔ ျပန္လည္၀ယ္ယူတယ္ဆိုတဲ့ သူမ်ဳိးေတြကိုေတာ့ ေဘာင္တစ္ခုတည္းကေန ၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Categories: Farmer
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters