Home > Economic, UMFCCI > ‘ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္း ဥပေဒ’ကို ‘စက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒ’အျဖစ္ ျပင္ဆင္ရန္ ကုန္သည္/စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္က အဆိုျပဳတင္ျပထား

‘ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္း ဥပေဒ’ကို ‘စက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒ’အျဖစ္ ျပင္ဆင္ရန္ ကုန္သည္/စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္က အဆိုျပဳတင္ျပထား

ဂ်ဴးလိယက္
အတြဲ ၂၇ ၊ အမွတ္ ၅၄၁ ( ၂၈၊၁၀ – ၄၊၁၁ ၊ ၂၀၁၁) (MT)

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွစၿပီး ယေန႔အထိ တည္ဆဲျဖစ္သည့္ ‘ပုဂၢလိကစက္မႈ လုပ္ငန္းဥပေဒ’ကို ‘စက္မႈလုပ္ငန္း ဥပေဒ’အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေပးရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနအား တင္ျပထား သည္ဟု အသင္းခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

တည္ဆဲဥပေဒပါ အခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအတြင္း အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒ ဆိုကတည္းကိုက ပုဂၢလိကပိုင္စက္႐ံု ေတြက လိုက္နာရတဲ့ဥပေဒကို ေျပာတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိက စက္႐ံုေတြက လိုက္နာ ရတဲ့ဥပေဒကို ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံုေတြက လိုက္နာစရာမလိုဘူးလို႔ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ပါတယ္”ဟု အဆိုပါ အသင္းခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။

အသင္းခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပုဂၢလိ က စက္႐ံုမ်ားတြင္ထားရွိသည့္ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ စက္႐ံုသန္႔ရွင္းေရး လိုက္နာျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ မရွိေစျခင္း၊ ရင္းႏွီးေငြ၊ အျမတ္ခြန္ တင္ျပ ရျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ံု မ်ားပါ တစ္ေျပးညီ လိုက္နာမႈရွိမွသာ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တရားမွ်တ သည့္ပုံစံျဖင့္ က်င့္သံုးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ ကုန္ကို လိုအပ္လွ်င္ အ႐ႈံးခံထုတ္ရၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအလိုက္ ၎တို႔၏ စည္းကမ္းအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ္ လည္း ပုဂၢလိကပိုင္စက္႐ံုမ်ား စည္းကမ္း မ်ားအတိုင္း ထားရွိခြင့္၊ စိစစ္ခြင့္ရွိသင့္ ေၾကာင္း အမွတ္(၁) စက္မႈ ၀န္ႀကီး ဌာနအား တင္ျပခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ံု၊ ပုဂၢလိကပိုင္ စက္႐ံုမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံုမွ ငွားထားသည့္ ပုဂၢလိက စက္႐ံုမ်ား လည္း ရွိသျဖင့္ ‘ပုဂၢလိက စက္မႈ လုပ္ငန္းဥပေဒ’ဟု သတ္မွတ္ျခင္းအား ျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အခြင့္ထူးခံသူမ်ား၊ ဥပေဒကို လိုက္နာစရာမလိုသူမ်ား ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သလို စာရင္း အခ်က္ အလက္ ေကာက္ယူႏိုင္သျဖင့္ တိုးတက္ မႈ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ပုဂၢလိက(လုပ္ငန္းရွင္)ေတြက ႏိုင္ငံ ပိုင္ စက္႐ံုေတြနဲ႔အတူ လုပ္ျခင္းျဖင့္ အခြင့္ အေရးေတြယူေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ဥပမာ- ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းပိုင္ သစ္စက္ ေတြက အဲဒီအတုိင္းျဖစ္ေနတယ္”ဟု ယင္းတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။ “ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ ငွားရမ္းထား ေပမယ့္ ပညာရပ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္အတြက္၀င္ေငြေသာ္ လည္း ေကာင္း တိုးလာတာမ်ဳိး မေတြ႕ရဘူး။ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံု ေတြက ဌာနစည္းကမ္း ေတြ ရွိေပမယ့္ ဘယ္ဌာနမွ ျပန္လည္ စစ္ေဆးျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီစက္႐ံု ေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈ ဆုတ္ယုတ္ မႈကို မသိရဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

၎က ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္ တြင္ တရားနည္းလမ္းျဖင့္ ပုဂၢလိကေရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပါ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၌ လိုက္နာရန္ စည္းကမ္း တစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္ေနသင့္သည္ဟု ေျပာသည္။

“ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာစက္႐ံု ေထာင္ေထာင္၊ ပုဂၢလိက၊ ႏိုင္ငံပိုင္၊ သမ ၀ါယမ၊ ဖက္စပ္၊ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းအား လံုးက အခြန္ဥပေဒ၊ စက္မႈ ဥပေဒ မည္သည့္ဥပေဒကိုမဆို အကုန္ လိုက္နာရမယ္”ဟု ေျပာသည္။ အျခား အၾကံျပဳေဆြးေႏြးသည့္ အခ်က္မ်ားအနက္ ‘သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာကိစၥအတြက္ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအား တရားစြဲ ျခင္းမျပဳရ’ ဟူသည့္ တည္ဆဲဥပေဒကို လည္း သေဘာ႐ိုးမဟုတ္သည့္ ကိစၥ အတြက္မူ တရားစြဲဆို၍ရသည္ဟု ျဖည့္စြက္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္လည္း ပါ၀င္သည္။

အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အေရးပါသည့္ ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္ကို ပုဂၢလိကက႑မွ ပါ၀င္အၾကံျပဳရန္ႏွင့္ တည္ဆဲ၊ ဖ်က္သိမ္း၊ တည္ရွိခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကိုပါ ေလ့လာအၾကံျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

Advertisements
Categories: Economic, UMFCCI
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements