Home > Uncategorized > ႏိုင္ငံေရးဆုိတာဘာလဲ ?

ႏိုင္ငံေရးဆုိတာဘာလဲ ?

ႏိုင္ငံေရးမည္သည္ ယုတ္မာညစ္ေထးသည္ဟု ဆုိရမည္ေလာ။ စင္စစ္မွာ ႏုိင္ငံေရးသည္ ယုတ္မာညစ္ေထးသည္မဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရးကို ညစ္ေထးေအာင္ လုပ္သူတို႔သာလွ်င္ ယုတ္မာျခင္းျဖစ္သာျဖစ္ေပ၏။ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာဘာလဲဟု ေမးဖြယ္ရာရိွျပန္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သာမန္ပုထုဇဥ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမလုပ္သင့္၊ ႏုိင္ငံေရးသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ မတန္မရာ၊ ေလးျမတ္စြာေမွ်ာ္ရႈရန္သာ ရိွသည္ဟူ၍ ဆိုရမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာ လူလိမ္လူညာ တို႔က ေတာအုံကမ္းနား ေက်းေတာသား လူရိုးလူအတို႔အား အတိတ္၊ တေဘာင္၊ စနည္း၊ ဘေဝါတို႔ကို တြင္တြင္ႀကီးေဟာေျပာ၍ ထိုသူတို႔၏ မေနာအႀကိဳက္ကို လုိက္၍၊ အငိုက္ကိုဖမ္းၿပီးေနာက္ စားေပါက္ထြင္ၾကသည့္ကိစၥဟု ဆိုရမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံ ေရးသည္ အႏၱရယ္မ်ားစြာရိွေသာ အေရးကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တတ္ႏုိင္လွ်င္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ဟု ဆိုရမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာေလ့ေျပာထရိွသည့္အတုိင္း အမ်ဳိး၊ဘာသာ၊သာသနာေရးဟူ၍ပင္ ဆိုရဦးမည္ေလာ။

ႏိုင္ငံေရးသေဘာအမွန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လူသားတို႔ႏွင့္ မတန္မရာ ျမင့္ျမတ္လြန္းသည္မဟုတ္၊ နိမ့္လြန္းသည္လည္းမဟုတ္၊ မ်က္လွည့္ေဗဒင္လည္းမဟုတ္၊ အဂၢိရပ္လည္းမဟုတ္၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကႏၱာရခရီးလည္းမဟုတ္၊ ဘယ္သူေသေသ မေတမာရင္ၿပီးေရာ စိတ္ေဇာႏွင့္လုပ္ေသာ အေရးကိစၥလည္းမဟုတ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွေသာ အေျခ ေပၚတြင္ ေမွ်ာ္ေခၚ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ အေရးကိစၥသာလွ်င္ ျဖစ္ေပ၏။ အတိုခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လူ႔ေလာကတြင္ ေတြ႔ႀကဳံေနၾကေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စားမႈ၊ ေသာက္မႈ၊ ေနမႈ၊ ထုိင္မႈ၊ သြားမႈ၊ လာမႈအစုစု သည္ ႏုိင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးကို မဆင္မျခင္ မေတြးေတာမိေစကာမႈ ႏုိင္ငံေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အိမ္၊ ရုံး၊ အလုပ္ရုံစသည္တို႔၌ ေပၚေပါက္လွ်က္ရိွသည္။ ဤဌာနမ်ား၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံေရးကိုပင္ လုပ္ေနၾကရေပသည္။ အလုပ္သမားသည္ အခေၾကးေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားသည္ ဝမ္းစာအတြက္ လယ္လုပ္ရ၏။ စာေရးစာခ်ီ အမႈထမ္းသည္လည္း လစာေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရ၏။ ကုန္သည္ပြဲစားစသည္တုိ႔သည္ အသီးသီးဝင္ေငြရ ေအာင္လုပ္ၾက၏။

အခ်ဳပ္မွာ စာေသာက္ေနထိုင္ေရးအတြက္ပင္ျဖစ္၏။ အလုပ္သမားသည္ အခေၾကးေငြကို တိုးတက္၍ရၿပီးလွ်င္ စားသာေသာက္သာေသာ အေျခ အေနကို ရလို၏။ စာေရးစာခ်ီအမႈထမ္းသည္လည္း ရုံး၌တကုတ္ကုတ္လုပ္ရေသာ ဘဝထက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ လည္လည္ရိွေသာ အေျခအေနကို ေရာက္လိုၾက၏။ ကုန္သည္ပြဲစားတို႔သည္လည္း လြယ္လြယ္ကူကူ တိုးခ်ဲ႕၍ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္လုိၾက ၏။ ဤကဲ့သို႔ လူတုိင္းလူတုိင္း မိမိအခြင့္အေရးကို ရယူလုိျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ ေနထုိင္စားေသာက္မႈသည္ ေျပာင္းလဲလွ်က္ရိွသည့္အားေလ်ာ္စြာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏုိင္ငံေရးသည္လည္း ေျပာင္းလဲလွ်က္ရိွသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံး သက္သက္သာသာ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိလူတန္းေစ့ ေနထုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးပိုမိုရရိွေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကို ေတာင့္တၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးဆိုရာ၌ ေနေရးထုိင္ေရးလြတ္လပ္မႈ လူတဦးတေယာက္အေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ တမ်ဳိးသားလို႔းအေနႏွင့္လည္းေကာင္း တုိးတက္ႀကီးပြားေအာင္၊ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ လြတ္လပ္မႈ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စိတၱ အဆင့္အတန္းတိုးျမွင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္မႈတုိ႔ စသည္တုိ႔ကို ဆိုလိုေပသည္။ ဤလြတ္လပ္မႈ ရယူလုိမႈသည္ပင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ရကား ႏုိင္ငံေရးကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ နားမလည္စရာအေၾကာင္းမရိွေခ်။ သို႔ပါလွ်က္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအလုပ္ကို ယုတ္မာညစ္ေထးသည္ဟု ဆုိၾက၏။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ႏုိင္ငံေရးသည္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ တရားပင္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဆုိၾကျပန္၏။ ထိုသူတို႔၏ အယူအဆတို႔မွာ အလြဲလြဲအမွားမွား ကြဲကြဲျပားျပား ရိွၾကေပ၏။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

(၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ေရႊတိဂုံအလယ္ ပစၥယံတြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာညီလာခံႀကီးမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements